Rozdělení dopravního značení

Kapitola 2

 

Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Upozorňují účastníky silničního provozu na nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky. Význam dopravních značek zpravidla stanovují Pravidla silničního provozu. Kromě dopravních značek je provoz na pozemních komunikacích dále také řízen, zabezpečován a usměrňován ještě dopravními zařízeními, světelnými a akustickými signály.

 

Dopravní značení tedy dělíme na:

 
  • svislé dopravní značky
  • vodorovné dopravní značky
  • světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla
  • dopravní zařízení
  • zařízení pro provozní informace a speciální označení vozidel.

 

Zdroj: DOPRAVNÍ ZNAČKY A JEJICH VÝZNAM. In:Zavolantem.cz [online]. ©2007-2013 [cit. 2013-20-03].
Dostupné z: http://www.zavolantem.cz/dopravni-znacky

 

Tvary symbolů dopravních značek se nesmějí měnit. To ale neplatí pro dopravní značky se symboly, které mohou být obráceny a pro symboly, které jsou uvedeny jen jako vzory a pro svislé dopravní značky proměnné. Prováděcí právní předpis stanový význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a jejich symbolů. Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.

 

 

Legislativa oběcně upravující dopravní značení

 

Oblast dopravního značení na pozemních komunikacích upravují zejména technické podmínky TP 65 a dále TP 66, TP 100, TP 133, TP 169. Tyto technické podmínky vycházejí ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a z příslušných technických norem.

 

Zdroj: ČESKO. Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. 9. 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. In: Sbírka zákonů České Republiky. 4570-4616 s. [cit. 2013-21-03]. Dostupné také z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html.

  

<< Předchozí kapitola
1. Obecně o silničním dopravním značení
Další kapitola >>
3. Charakteristika vodorovného dopravního značení

 

 

 

Článek: Vše co potřebujete vědět o vodorovném silničním značení

Seznam Kapitol:
   

0.   Něco z historie vodorovného dopravního značení
1.   Obecně o silniční dopravě a vodorovném dopravním značení
2.   Rozdělení silničního dopravního značení
3.   Charakteristika vodorovného dopravního značení
4.   Stálé a přechodné vodorovné dopravní značení
5.   Materiály pro vodorovné značení
   
 5.1     Barvy
    
5.2     Dvoukomponentní plasty za studena
    
5.3     Termoplasty
    5.4     Předem připravené materiály
    5.5     Retroreflexe
6.   Způsoby pokládky materiálů pro vodorovné dopravní značení
7.   Typy vodorovného dopravního značení
8.   Požadavky u vodorovného dopravního značení
9.   Před pokládkou vodorovného dopravního značení
10.   Aplikace vodorovného dopravního značení
11.   Silniční značkovací stroje
12.   Odstraňování vodorovného dopravního značení
13.   Trysky airless

 

 HARDMAN UH a. s. © 2024